Villkor (GG)

Villkor för NORDANO APS
Ytterligare villkor (franska kungen maskiner två Kredit Lock-systemet och ulike maskiner): Läs mer
Följande villkor gäller för alla erbjudanden, försäljning och leveranser från NORDANO APS (nedan Bolaget) om inte annat aftalte skriftligen. Bolagets distributionsnät Håkan förorsakar köparen produkter långt synd från Norden andre än Danmark tillsammans med en följesedel som utfärdats från den aktuella leverandøri detta land. Även följesedel Ska indeholde villkor att-Differ från nuvarande förhållanden, gåvan danska villkor gäller fortfarande mellom företag och köparen.
Erbjudanden och ordning acceptans:
skrevet erbjudande från företaget endast bindande för företaget, om det godkänns skriftligen och acceptans är modtaget av företaget Inden 7 arbetsdagar från dato-/tidsangivelse av dokumentet som innehåller företagets erbjudanden. Muntlig offer / acceptans är inte bindande för bolaget om inte bolaget lämnar skrevet bekräftelse til köparen. Om orderbekräftelsen avviker från kundens beställning till överkurs, begränsningar eller förbehåll, och köparen inte accepterar två disse förändringar skall den inom 24 timmar skriftligt meddelande til bolaget. I det motsatta fallet gælder bara två virksomhedens orderbekräftelse.
Priser:
Noterade priser är inklusive. tull, men exkl. förpackningar, skatter och andra avgifter. Om inte annat aftalte, betalar köparen frakt från platsen för leverans, och expeditionsavgift. Bolaget förbehåller sig rätten att två justera priserna konstaterar i enlighet dans med förändringar i tull-och skattesatser, valuta, priser leverantör, råvarupriser etc. kan SOM inträffa innan leverans. Om bolagets kostnader ökat till följd av köparen, kan företaget begära ersättning för detta. Rabatter bevilget endast om aftalte skriftligen.
Betalningsvillkor:
Betalningsvillkor är netto likvida medel på köparens mottagande av varorna, om inte annat aftalte skriftligen för bekräftelse eller faktura. Köparen misslyckas två betalar i tid, beräkna en ränta på 2% per år. månad. Överenskomna rabatter bevilget endast om betalningen är modtaget i tid.
Bokning:
De levererade varorna gjenstår bolagets egendom frem til betalning sker i fullt til grad ATT ett återtagandeförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.
Leverans och frakt:
Leverans sker ex Bolagets kontorsadress och leverans sker på köparens risk och bekostnad. Om leverans med oberoende bärare, leverans dock överlämnande av SOM-bärare, eller genom överlämnande til speditör, sprider OM enkelt själv eller is ansvarlig för detta. Leveranstiden är fastställs separat för hvert leverans. Om en leveransförsening Håkan ses, företaget skyldigt två straks meddela Köparen detta och om den nya leveransen.
Fördröjning:
Om leverans inte opført inden en månad efter det angivna leveransdatum, har Köparen rätt genom meddelande skrevet två virksomhedens två statliga ATT ordern inställd om leverans inte sker Inden 14 dagar efter det att bolaget harmoni Fatt meddelandet. Leverans sker inte före utgången av de 14 dagarna, annulleras ordern som. Köparen är inte titlen två kompensation för någon direkt eller indirekt förlust oavsett orsak, om inte förseningen beror på en av företaget grov vårdslöshet. Bolaget är inte på något sätt Ansvar rörelseförlust, utebliven vinst eller andre Indirekt förlust eller skada.
Klagomål:
De produkter kommer med garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder företaget. Köparen får inte åberopa någon ytterligare garantere til företag. Köparen är skyldig två kontrollerar varorna straks vid mottagandet. Klagomål skall ske skriftligen Inden 7 dagar från mottagandet. När det gäller dolda fel förlängd garantitid på 3 månader från mottagandet av objektet. Om köparen inte innenfor timme gränser anmält bolaget Han Ska åberopa ett fel, han Håkan senast Lita på det, om inte bolaget ER Tåget insättningar, annars objektet under en längre tid eller döda agerat bedrägligt.
Saknad:
Bolaget Ansvar inte Fel i leveransen orsakade av fel eller utelämnanden i synd leverantör eller tillverkare, eller annars skall de motiveras av leverantören eller tillverkaren. Till grad ATT företaget kan vara berättigat anspråk på leverantören / tillverkaren, OH idrottsliga hedra detta band til köparen, så att köparen har åtagit två sin fordran direkt mot tillverkaren / leverantören. Eventuella krav från Köparen skall inte overstige den defekta leverans av fakturabeloppet exklusive. Moms.
PRODUKTANSVAR:
Bolaget är inte ansvarlig för skador två fast eller lös egendom, och Bolaget är inte ansvarigt för förlust av vinst eller förlust andre Indirekt förlust eller skada. Företaget är enbart ansvarlig för skador som orsakats av produkter leveres, om det Håkan besà ¶ k ATT skador på grund två restposten utvisas av bolaget. Till grad att-Company ådrar ansvar två tredje man, är köparen skyldig två hålla företaget skadesløsi samma grad som företagets ansvar är begränsat till ovanstående punkter. Om en tredje part Gor en fordran mot någon av parterna om ersättning i enlighet het med ovan, skall ATT parten underrätta övriga parter. Köparen är skyldig två väckas vid samma domstol, SOM handlar produktansvar fall mot företaget.
Force Majeure:
Bolaget skall inte hållas ansvarig för fel två artister synd obligation om de er förhindrad eller vara otillbörligt bör vissa duva två fyra, explosion, naturkatastrofer, krig, oroligheter, undantagstillstånd, beslaglæ com m unications, valutarestriktioner, import eller export, arbetsmarknadskonflikter, brist på transportmedel, allmän brist på material, defekter eller förseningar i leveranser från underleverantörer eller andre forhold underförstådd synd dominans.
Returer:
Objekt kan returneras först efter skrevet överenskommelse. Återgå Sändningar måste vara oöppnad och oskadad ursprungliga förpackning originalfakturaens nummer och datum. Bolaget förbehåller sig rätten att genom kreditering två dra en utsättning avgift på 20% av fakturans värde. Avkastning är på köparens risk och bekostnad. Skräddarsydda eller särskilt inköpta varor Håkan inte returneras.
Variation:
Ovanstående villkor Håkan kun åsidosättas, genom uttrycklig skrevet Mellan parterna.
JURISDIKTION:
Eventuella tvister om mellem köparen och bolaget skall styras av dansk lag på Bolagets hemland.